jméno e-mail
vzkaz
napite ?lo dev?


[ starší ]
Lá?a 16.4.2020, 12:14
Zdravím, je to tak m?síc co jsem se sem
díval a bylo tady mo?né objednat CD + dárek
CD za myslím 200 K?. Je mo?né to je?t?
objednat nebo kde je ten objednávkový
formulá?? Byl tu. :)
Michal 1.10.2019, 23:15
Zahrajte nám. Joooooooo
JOSKA 12.5.2016, 22:02
Ahoj, tady se dva roky nepsalo
Pavla 14.2.2014, 15:07
Milí p?átelé, King Size neustále pokra?ují
ve spanilé jízd? v RockOpe?e Praha viz:
www.rockopera.cz
Luká? Zají?ek 20.4.2013, 2:56
Up?ím? se raduji s velikého po?itku. Doufám,
?e p?í?t? budu informován... Vzdávám
hold....
Honza 3.10.2012, 0:19
Ahoj Pavlo, snad nevadí to tyknutí... Je to
u? hrozn? dlouho, tu?ím, ?e vn?kdy v roce
1991-92. Tenkrát jsme za King Size vyrazili
s celou hudební bandou na natá?ení ?ivé
desky King Size a bylo to tu?ím na Praze 6.
Na Petynce. Byla to tehdy neuv??itelná
"jízda", prost? super akce. V?ichni
zazpívali, jako o ?ivot!!! A o to také ?lo,
kapela vers. diváci jedno t?lo.....
Zdraví Honza Schmid
Martina 17.6.2011, 21:18
Milý Milane, byl to ú?asný koncert s
nádhernou oslavnou atmosvérou. Volám s
Davidem Vávrou: MocArt!!
Pavla 17.6.2011, 21:15
Ahoj Pavli,

cht?la jsem poslat Milanovi SMS s
pod?kováním za koncert. Bylo to n?co mezi
koncertem a oslavou, co? je fajn. Janek se
zamiloval do Milo?ka Ko?ího, tak jsme tam
z?stali a? dokud nebylo víc muzikant? ne?
divák?! M?li jste toho asi dost, Milan mi
p?i?el d?sn? unavenej, tak jsme vás ani
osobn? nevyhledávali. Ale stýská se mi po
?asech, kdy jsme po?ádali dýchánky, tak
bychom se mohli n?kdy sejít. Janek mi to u?
n?kolikrát ?íkal. Má vás moc rád /já
taky!)...Te? je na Šumav? p?ipraven bránit
?umavské smrky vlastním t?lem a koordinovat
ostatní aktivistická t?la.

M?jte se moc krásn?!

Pavla
Hanka P 17.6.2011, 21:12
Dobrý den Pavlo.

Oslava byla ú?asná.Královsky jsme se
bavili opravdu.Moc Vám to slu?elo.Jo a King
S... SUPER!!!!!!!Ty fláky jsem nesly?ela
stra?n? dlouho.
I já zahodila ostych a ?la pop?át
Milanovi,ne? jsme jeli dom?.P?i?lo mi to
jako slu?nost.
No vypadal vyd??en?,kdy? m? vid?l.?íkal si
asi sakra ten obli?ej neznám.Prohlí?ela jsem
si si ornamenty co máte na sob?
namalované,proto?e z hledi?t? to není vid?t.

To nem??e být nikdo od nás.
Byl stra?n? v?elej a p?íjemnej,ne?ekala
jsem to.
Tam jsem se pobavila, na pódiu s n?jakým
chlápkem a ten ?íkal s úsm?vem.Jé hele
n?jaká tvoje Fans.Já NE jdu pop?át a jedu
dom?,mám ráda Milana a Pavli tvorbu toť
v?e.Jo výborný pití Antigona ud?lalo s
n?kterýma svoje.:-) Výborná.

Tro?ku m? mrzí,?e neklaply ty
fotky.Nevadí:-)
Aspo? jsem si z Žántí dohodla CD.


Je?t? musím Vám Pavlí napsat.Jeli jsme
dom? po p?l noci.Dorazila jsem do postele
kolem druhé a vstávala ve 4 hodiny do práce.

V práci celej den honi?ka.
Chci tím ?íct,?e ta cesta a ten ztracenej
?as ze spánku FAKT ZA TO STÁL!!!

D?kuji,?e jste a hrajete.

M?jte se nádhern? .HAnka