Hledání tvá?e

Ve druhé polovin? 80tých let hledá Milan Steigerwald, studiový klávesový hrá? a kytarista Ale? Makyta zp?va?ku do nového projektu rockové kapely. Konkurzem projdou v podstat? v?echny, které jsou v té dob? na trhu v?etn? "neposlu?n? teniskové" Lucie Bílé. Asi po roce kone?n? nacházejí Pavlu Forest /tehdy Forstovou/, která zrovna nazpívává ?eské verze písní z Machulského filmu King Size. Okouzlení originální nedabovanou verzí polského filmu a vrstevnatou symboli?ností p?íb?hu ur?uje název kapely. I její hudba by m?la obsahovat více rovin vnímání a tak neprvoplánov? je od po?átku my?lena.
Zatím marn? hledají basáka - ?ádný není schopen zahrát podle Milanovy p?edstavy. Proto rad?ji v?echny basové linky nahrává na syntetizátor sám.
Skupina za?íná studiov? pracovat pro tehdy vznikající experimentální studio ?eskoslovenského rozhlasu v Paláci kultury v Praze.Vznikají první profesionální nahrávky v?etn? Rekviem a mnoha dal?ích. Se skupinou ob?as spolupracuje bubeník Ond?ej Mucha ( ?eské srdce, Zoo ). T?sn? po revoluci vzniká kone?n? mo?nost ?ivého hraní. P?icházejí ji? tehdy fenomenální basista Richard ©í?a Scheufler a bubeník Tomá? Bro?ek (pozd?ji Cirkus Praha). Po po?áte?ních problémech se zku?ebnou nakonec kapela zakotví v rockovém klubu Bunkr, ve kterém po?átkem 90tých let nacvi?í a také odehraje sv?j první ?ivý koncert. V této sestav? natá?í maxisingl "Lovci t?l" ve studiu v Hrn?í?ích, který vydává firma POPRON roku 1991. Singl je pok?t?n Karlem Gottem a miss ?SFR Pavlínou Baburkovou v Euroklubu.
V té dob? u? má skupina vlastní zku?ebnu a intenzivn? se p?ipravuje na natá?ení ?ivého alba pro Supraphon. Vzniká ?ivý záznam koncertu v klubu na Petynce, natá?ený a zpracovaný studiem SONO, ale kv?li neshodám ohledn? smlouvy CD nikdy nevyjde. V té dob? odchází Tomá? Bro?ek a p?ichází nový nad?jný bubeník ze ?koly profesora Veselého Svá»a ?ech (pozd?ji Support Lesbiens). Richard Scheufler díky svému obrovskému pedagogickému talentu a píli podchytí Svá»ovy p?ednosti a tehdy vzniká pov?stná pevná "kingsizeovská" rytmika. Své pedagogické schopnosti bude muset Richard prokazovat je?t? nes?etn?krát p?i ?astých zm?nách v obsazení kapely a je fakt, ?e hlavn? díky jemu dostanou King Size muzikantskou p?ezdívku "profeso?i". Milan?v "?ich" na talenty, ©í?ova preciznost a odu?evn?lost nejen v Pavliných textech jsou "vysokou ?kolou" rocker? p?i postupu do vy??í t?ídy.
Také Pavla se za?íná v?novat pedagogické ?innosti a zakládá p?vecké odd?lení rockové ?koly "Mlejn" ve Stod?lkách v Praze. Upev?uje si tak i svoji p?veckou techniku a své post?ehy a zku?enosti publikuje v sérii ?lánk? pro odborný hudební ?asopis "Muzikus".
V roce 1992 natá?ejí King Size op?t ve studiu SONO maxisingl "Jezebel" za pomoci n?meckého managera Jana Wolfschlägera, který vydává n?mecká firma DTM ve Frankfurtu nad Mohanem.
V roce 1993 odchází Svá»a k Support Lesbiens a za bicí nastupuje ©t?pán Smetá?ek (Wanastovky), aby nato?il album "Happy Sapiens" v SONU. Ú?astní se je?t? natá?ení videoklipu k tomuto albu na píse? "Jezebel" (re?ie Pavel Koutecký, kamera Stano Slu?ný ), prvního dokumentárního klipu u nás. Album vydávané labelem Reflex Records k?tí autor titulní fotografie obalu Jan Saudek.
Op?t nastávají personální zm?ny v kapele, které nastartovala náro?ná studiová práce. Kytaristu Ale?e Makytu nahrazuje Richard Procházka a ©t?pána Smetá?ka st?ídá bubeník Luká? Doksanský.
Nastává nová etapa v ?ivot? skupiny, za?ínají první koncerty v N?mecku a vzniká v?t?ina v?cí na album "Romeo a Julie". Pavla a Milan se vracejí z cesty do Londýna a na festivalu ve Strá?i pod Ralskem vzniká fan club skupiny King Size ( zalo?en Petrem Fialou, p?edsedou ), který vydává fanzin "Krokodeel of King Size". Na podzim roku 1994 za?íná Pavla a Milan pracovat ve studiu Hostiva? na pís?ovém cyklu na pomezí vá?né hudby "Du?e moderního ?lov?ka" ( "The Soul of the New Man" ), který je inspirován dílem Carla Gustava Junga a vychází pozd?ji ve vydavatelství P?íkrý les (1995).
V lednu roku 1995 získávají Pavla a Milan první osobní zku?enosti s holotropním dýcháním a poté k t?mto workshop?m n?kolikrát ?iv? hrají spole?n? s ostatními spoluhrá?i ze skupiny. O rok pozd?ji natá?ejí ?ivý záznam t?chto workshop? a vzniká nahrávka jako základ pro pozd?j?í sest?ih na CD meditativního a extatického charakteru "The Sigh from a Trance" (P?íkrý les 1996).
Za?átkem roku 1995 natá?ejí King Size videoklip "Údolí smutnejch du?í" ve zpusto?eném renesan?ním zámku ve Strá?i pod Ralskem za ú?asti ?len? fan-clubu (re?ie a kamera Jan Brichcín).
V kv?tnu toho roku následuje úsp??né turné po Bretani a po Francii, ú?asná atmosféra ?ivých koncert? King Size si podma?uje breta?ské publikum, které je ochotno cestovat i 200 km za dal?ím klubovým vystoupením. ?asté jsou také náv?t?vy breta?ského rozhlasu, v rozhovorech s kapelou se mluví o spole?ných keltských ko?enech. Náro?né podmínky turné a stres z ka?dodenních vystoupení stup?uje za?ínající ponorkovou nemoc ve skupin?. V listopadu odjí?d?jí Pavla a Milan do New Yorku a koncertují také na ostrov? Sylt na n?mecko-dánských hranicích.
Po návratu do ?ech natá?ejí v únoru roku 1996 King Size CD "Romeo a Julie" na chalup? v Josefov? dole. Obtí?né natá?ení v polních podmínkách op?t rozkládá skupinu, situaci je?t? zt??uje vykradení zku?ebny s kompletním vyp?j?eným studiovým vybavením, které pak Milan musí po n?kolik let obtí?n? splácet. Zbývající sólové vokály a mix pak vznikají v Milanov? produkci se zvuka?em Zby?kem Perlou ve studiu Národního divadla v Praze. Ze skupiny v té dob? odchází Richard Procházka a kytary se ujímá ohnivý srbský kytarista George Eric, který dokon?uje sólové kytarové party. Deska vychází v roce 1997 v rockové edici vydavatelství P?íkrý les.
Mezitím v zá?í toho roku po?ádá Milanova agentura P?íkrý les první ro?ník festivalu "Uh?ín?ves 97" a zde se ji? za bicími objevuje geniální Gruzinec Roman Lomtadze (pozd?ji ?echomor), který poprvé s King Size hrál na festivalu "Mezi ploty". Na podzim roku 1997 je v této sestav? pok?t?no CD "Romeo a Julie" na ?ivém koncertu v pra?ském Lucerna Music Baru za ú?asti kmotr? architekta a herce Davida Vávry a dal?ích herc? divadla Sklep. V roce 1998 vzniká z autentických záb?r? z ?ivých vystoupení a z animovaných prost?ih? výtvarnice V?ry Tataro videoklip "Romeo a Julie" (re?ie Pavla Forest) a klip jako cesta do podv?domí s prost?ihy leteckých záb?r? "Modlitba" (re?ie a kamera Stano Slu?ný). Následuje záznam ?ivého vystoupení skupiny v po?adu Michala Pavlí?ka pro ?eskou televizi "Na Klobou?ku" s písn?mi "7/8" a "Ocean".
Desetileté výro?í oslaví King Size 2.ro?níkem festivalu "Uh?ín?ves 98" v produkci agentury P?íkrý les a Pavla jiným stavem v produkci Milana Steigerwalda. Poslední koncert skupiny King Size se uskute?ní v Jablonci 15.5.1999 a jen n?kolik dní po té, 20.5.1999, se narodí dcera Milana a Pavly Marie Steigerwaldová. T??ký porod a komplikovaný stav p?ed?asn? narozeného dít?te p?eru?uje ?innost Pavly v kapele.
Po dobu její mate?ské pauzy produkuje a aran?uje Milan ethnické album "Yadid Nefesh" ukrajinské zp?va?ky Katky Kolcové-Tlusté v doprovodu ?len? skupiny King Size pod názvem "Um?lci v Hladov?ní" ("Die Hungerdnen Künstler") podle Kavkovy povídky. Kv?ten roku 2000 tráví Milan s Katkou a ?leny kapely ve studiu Hostiva? p?i natá?ení alba. T?i dny p?ed plánovanými k?tinami a ro?ními narozeninami Marie vzplane ?erstv? zrekonstruovaný vesnický domek Milana a Pavly s do?kovou st?echou (bohu?el nepoji?t?ný) a vyho?í tém?? do základ?. Co nepohltí ohe?, rozmo?í hektolitry vody z hasi?ských cisteren. Milan s Pavlou a malou Maru?kou se st?hují na blízký statek do ubytovny pro zahrani?ní d?lníky a jen co se trochu vzpamatují, za?ínají stav?t op?t znovu vlastníma rukama sv?j domov.
Milan p?esto dokon?uje a vydává na podzim roku 2000 ve svém vydavatelství P?íkrý les Kat?ino album a spole?n? se skupinou ji doprovází na turné v rámci festivalu "9 bran" po synagogách, zakon?eném ú?asným koncertem v Dvo?ákov? síni Obecního domu v Praze.
Pavla se zatím v?nuje p?evá?n? dít?ti a rekonstrukci domu, v n?m? vzniká i nové nahrávací studio. Vrací se také ke svému p?vodnímu povolání architektky. Spole?n? s ní Milan produkuje a vydává ucelenou ?adu nahrávek klasické hudby v rámci svého hudebního vydavatelství P?íkrý les.
Na ja?e roku 2002 se Milan seznamuje p?i natá?ení filmové hudby s multiinstrumentalistou a studiovým "kouzelníkem" Jakubem Homolou a na podzim toho roku za?íná trnitá cesta ke vzniku alba, které máte práv? ve svém po?íta?i.
V roce 2003 zhmot?uje Milan svou vizi a p?ipravuje spole?n? s Jakubem repertoár alba. Pracují na aran?ích a dramaturgii písní a postupn? ke spolupráci na nahrávání v novém studiu zvou ostatní ?leny skupiny King Size. Ve studiu v nov? zrekonstruovaném dom? za?ínají to?it i dal?í sp?átelené kapely.
Na podzim roku 2003 Libor Miko?ka (kytarista Narvanu a vynikající zvuka?) dokon?uje mícha?ky nového alba, Petr Vav?ík (Buty) desku mastruje. V lednu 2004 je k dispozici definitivní verze masteringu.
V únoru roku 2004 vzniká pilotní videoklip Poslední Mohykán z m?sta (re?ie Václav Marhoul, Martin Pátek, Pavla Forest). Dal?í události jsou v rukách osudu a snad i hrdin? tohoto p?íb?hu..