Dne 13.6.2011 se uskute?nila historická událost - Milan Steigerwald slavil své 50.narozeniny :-) . Na jeho po?est se v RockOpe?e Praha uskute?nil "nultý ro?ník RockOpera Festu", na kterém krom? znovusezrodiv?ích King Size vystoupily tyto skupiny a sólisté: Aneta Aberlová, Matahari, Raven, David Vávra, Zdravá funkce reproduk?ních orgán?, Posmrtné zku?enosti...Viktor Dyk, Linda Fait, Daniela Langerová, Petr Opava a dal?í ?lenové souboru RockOpera...
Sestava King Size byla následující: zp?v Pavla Forest, klávesy Milan Steigerwald, kytary Jan Pe?, David Pavlík, Jakub Homola, basa: Richard Scheufler, bicí: Richard Scheufler jr.

Koncertem jsme vzdali hold také p?ed?asn? zesnulému zakládajícímu ?lenu kapely - kytaristovi Ale?i Makytovi. Zem?el ve v?ku 53 let ve svém byt? v Liberci na velikonoce tohoto roku.
[ Pavla ]

Antigona-rockopera ( jak p?edstavení, tak 2CD) se stala" PO?INEM ROKU 2008" v anket? B?itva, které se zú?astnilo 55 tvrd?rockových publicist? z na?ich domácích rockových médií. Nominaci obdr?ela i za "nejlep?í ne?adovou nahrávku roku".
více na webu www.antigona-rockopera.com
Svou divadelní sezónu Antigona ji? ukon?ila, pokra?ovat budeme op?t v zá?í. P?es léto nás m??ete vid?t v hodinové koncertní show na festivalech jako Votvírák v Milovicích nebo Basinfirefest a dal?ích...
[ Pavla ]

Koncertní podoba Antigony-rockopery v novém kabát? se blí?í - 15. a 16.5.2007 v Kongresovém centru Praha uvidíte a usly?íte písn? z p?ipravované rockové opery s novými texty Nyní pochází ve?kerá slova pouze z mého pera a v??ím, ?e p?íznivci na?í kapely King Size i ti ostatní budou spokojeni.
Téma Sofoklovy Antigony a antických mýt? je velmi inspirativní, síla Antigonina poselství funguje...
[ Pavla ]

omlouvám se za nefunk?ní fórum, n?jak nám je obsadily automaty :-)). Zkusíme se s tím n?jak poprat. Zatím m??ete psát do blogu na antigona-rockopera.com , tam je prostor zdá se lépe chrán?n. Tak ať se nám diskuze p?kn? rozjede:-).
[ Pavla ]

A je to zase tady! Op?t v koncerní podob?, ale ve zcela nové re?ijní koncepci, s novými a je?t? lep?ími texty :-) . Rocková opera Antigona-rockopera a její 2.koncertní premiéra 15. a 16. kv?tna 2007 v Kongresovém centru v Praze, Spole?enském sále. Více na www.antigona-rockopera.com
[ Pavla ]

Rocková opera Antigona se chystá na svou koncertní premiéru v Kongresovém centru Praha 20.12.2006 od 20.00 hodin. Lístky v síti TICKETSTREAM nebo na dobírku na stránkách www.antigona-rockopera.com - odkaz najdete i v na?í odkazové sekci pod písmenem O. Uvidíte n?co, co jste je?t? nevid?li a u? mo?ná ani neuvidíte, nato? abyste to nesly?eli :-DDD. T??íme se na Vás :-)) Pavla
[ Pavla ]

Sv?tlo sv?ta spat?il nový web Kateryny. Koukn?te na www.kateryna.cz - najdete jej i v odkazech :-))
[ Pavla ]

Rocková opera Antigona vystoupí jako host na 6.REPREZENTA?NÍM PLESE HL.M.PRAHY 10.listopadu 2006 v Obecním dom? v Praze. Ples je ji? beznad?jn? vyprodaný, tak se vy, co jste se tam nedostali, t??te na 20. prosinec do Kongresového centra Praha, kde uvidíte v premiérovém koncertním p?edstavení celou rockovou operu Antigona.
[ Pavla ]

Kateryna práv? se Socalledem, kandským DJem rapujícím v jidi? i anglicky, vytvá?í hudbu k n?mému filmu Golem v kin? Lucerna v rámci festivalu Moffom. Milan Steigerwald v?e sleduje bedlivým okem producenta desky, na ní? oba vytvo?ili vrcholné výkony (je mo?no si tuto poslední Kateryninu desku objednat i u nás ). A jen co skon?í dnes ve?er v Lucern?, p?esouvají se na oslavu narozenin velké Kateryniny ochránkyn? a propagovatelky Hany Hegerové. Také my blahop?ejeme této na?í nejv?t?í ?ansoniérce k ?ivotnímu jubileu.
[ Pavla ]

Dlouholetý ?len kapely King Size a tém?? její zakládající ?len - fenomenální basový kytarista Richard Scheufler, který s námi spolupracuje i na mnoha jiných projektech, jako Antigona - rockopera.com a nebo Kateryna, je p?izván za ?ádného ?lena Kocábova Pra?ského výb?ru. K tomu mu up?ímn? blahop?ejeme a jsme pot??eni, ?e si s takovým muzikantským ESEM m??eme stále tykat a dokonce ?e stále stíhá si s námi zahrát :-))). T??ím se na koncerty - na ?ivo je to s ním opravdový ná?ez....
[ Pavla ]