[ zpět ]

KING SIZE vydali brilantní desku

Oslnivý zp?v, rammsteinovská d?raznost, úderná rytmika, etnické pozadí i jasná melodika se kompaktn? spojují do alba královské velikosti, pro které je ka?dý hudební ?ánr p?íli? t?sný.Skupina King Size povstala po p?ti letech po slo?itých ?ivotních osudech doslova jako Fénix z popela. Nedávno vydala novou desku s názvem KING SIZE, po albech Happy Sapiens a Romeo a Julie, t?etí CD v po?adí. Album okam?it? p?ekvapí v?echny, kdo skupinu znají, výb?rem skladeb. Naprostá p?evaha písní pochází z první desky Happy Sapiens a p?ibylo jen minimum novinek. Po zasunutí nosi?e do p?ehráva?e v?ak záhy zjistíme rozdíl. Kapela v?dy vycházela z propracovaného rockového pojetí a dominujícího vokálu zp?va?ky Pavly Forest a to se na desce nezm?nilo. CD v?ak dýchá odli?nou atmosférou a tvá?e písní pro?ly mnohými zm?nami. Muzika je vysp?lej?í, propracovan?j?í a neoby?ejn? pestrá.
Deska jako sope?ná krajina. Skrytá výbojná síla se uvol?uje v men?ích a v?t?ích erupcích a bere s sebou v?e okolo, aby se záhy uklidnila a p?ipravila budoucí úrodnou krajinu. Milan Steigerwald a Pavla Forest na albu promíchaly zp?v s ost?e tepající rytmikou a nabrou?enými kytarami, spojili je s etnickými nástroji, doplnily vokály a mystickými tibetskými zvuky pozadí a p?ipravili vyjíme?n? kompaktní a p?itom p?ímo?arou hudbu.
Album za?íná hned v úvodu vokálem Pavly Forest s doprovodem folklórního sboru a z jemné melodiky úvodu prudce graduje do hardrockových poloh kytar, aby za nimi prozníval zp?v linoucí se z pomyslných horských dolin v úvodní písni Happy Sapiens. Svoji tvrd?í orientaci nazna?uje kapela hned v následné písni Chci to a zp?va?ka dává d?razn? najevo sv?j dar od Boha, hudební vzd?lání a pov?st vynikající interpretky i v dal?ích skladbách. Hlas osciluje od drsné a? po jemnou polohu, v?dy s velkým nasazením a p?sobí p?esv?d?iv? a d?v?ryhodn? v Posledním Mohykánu z m?sta, Svatém Valentýnu a And?lích, stejn? jako v rozjímavém ®almu ?i Smute?ní slavnosti.
Jaký styl vlastn? King Size p?edvádí? Jednou si pohrávají s rammsteinovskou úderností, podruhé navozují atmosféru m?e, pot?etí p?edstavují artrockové kompozice......? Kapela p?edev?ím hraje hudbu! Nepot?ebuje krabice ani krabi?ky, ale vnímavé poslucha?e. K dv?ma st?m padesáti ?esti odstín?m ?edé p?idává je?t? sv?j podíl, aby ukázala, ?e ?edá m??e mít v sob? více barevnosti ne? ?patn? zkombinovaná ?ervená, zelená a modrá.Jak desku p?ibli?ují sami její tv?rci, jsem se zeptal Milana Steigerwalda a Pavly Forest, kte?í p?edstavují jádro skupiny King Size.

Na první, zb??ný pohled, deska p?ipomíná obsahem skladeb album Happy Sapiens. Co vás vedlo k vydání práv? takového alba?

Písn? z alba Happy Sapiens vznikaly je?t? v hluboké totalit?. Je v nich obrovský potenciál na?ich za?átk?, touhy po sebevyjád?ení a pel mládí. Bohu?el nezku?enost s nahráváním rockové tvorby v tehdej?ích studiích se podepsala na jejich zvukové podob? a teprve dnes jsme si je mohli dovolit zpracovat opravdu tak, jak to práv? cítíme. Také to, ?e jsme se stali sami sob? vydavateli a mohli tak kompletn? ovliv?ovat nejen zvukovou, ale i obrazovou, textovou, grafickou.. a v neposlední ?ad? i výrobní a distribu?ní stránku v?ci ( tedy  CD ), nás pom?rn? uspokojuje. Bývalý vydavatel toti? desku "Happy Sapiens" v podstat? "zazdil" nejen tím, ?e ji vydal v minimálním nákladu, ale dokonce na nosi?ích s na?ím potiskem a na?ím obalem byla vylisována zcela jiná hudba! - jakýsi anglicky zpívaný p?ímo?arý rock s mu?ným zp?vem. Deska byla proto sta?ena z trhu a ji? se v obchodech neobjevila. Zdálo se nám ?koda, ?e písn? s tak silným sd?lením skon?í kdesi v propasti pop music a navíc v bezedném katalogu oné firmy, a proto jsme se rozhodli, ?e na nich vyzkou?íme mo?nosti na?eho nového studia.
Vypadá to i podle ohlas? a dotaz?, v kterém zahrani?ním studiu jsme to vyprodukovali, ?e se deska povedla. To, ?e ?ást skladeb je lidem ji? trochu pov?domá, se zdá být pro ná? comeback spí?e výhodou.


Skladby vyznívají s jinou aran?í i jiným nábojem. Objevuje se v nich reflexe va?ich nelehkých osud??

Um?lecká tvorba je v?dy ovliv?ována ?ivotem tv?rce, i kdy? n?kdy jako by ?ila samostatným ?ivotem. ?íká se dokonce, ?e t??ké osudy umo??ují um?lci hlub?í ponor a v?t?í pro?itek.. Pro nás je hudba hlavn? jednou z nejv?t?ích ?ivotních radostí a je tak samoz?ejmou sou?ástí na?í existence, ?e se od ní opravdu nedá odd?lovat. Jací jsme my, taková je i ona a naopak. Ten posun v na?em pohledu na sv?t a v hudební ?e?i je poznat i p?i poslechu obou zmi?ovaných desek. Trochu podobné, ale i hodn? jiné.. Jinak si ale myslíme, ?e jsme stále stejní, podstata se nezm?nila.
Myslíme si, ?e zníme modern?, ani? bychom se o to v?dom? sna?ili. Je to ur?it? tím, ?e te? máme mo?nost "souznít" se sv?tovým rockovým d?ním, "naladit se na frekvence" koleg? muzikant? a to je n?co, co d?íve nebylo tém?? mo?né.
P?esto?e nás na n?jakou dobu pozastavil krutý po?ár a slo?ité rodi?ovské konstelace, p?esto jsme z?stali ve spojení se sou?asnou muzikou a troufáme si tvrdit, ?e v lec?ems jsme domácí scénu i p?edb?hli. Je to t?eba pou?ívání etnických a folklórních prvk? netradi?ními postupy zakomponovaných do tvrdých riff? kytar.


Album pokrývá pom?rn? ?iroké mno?ství nálad a styl? a p?esto p?sobí propracovaným, kompaktním dojmem. Jak dlouho jste na finální verzi pracovali?

Finální verze nám trvala rok, p?íprava mnohem déle. Pracovali jsme na ní mezi vo?ením cihel a mícháním malty...Sv?j vypálený d?m v?etn? nového studia jsme si museli z finan?ních d?vod? vystav?t znovu vlastníma rukama a stejn? tak tahle deska je vyd?ená z ni?eho. Myslím, ?e je to d?kaz toho, ?e kdy? ?lov?k n?co opravdu chce, tak to doká?e.
Stylová a náladová pestrost je pro nás typická a vychází z toho, ?e jsme takoví "profeso?i". Pro?li jsme u? celou zoologickou ( jak ?íkáme kalným vodám zdej?í pop-music ), profesionáln? jsme se ?ivili hudbou v nejr?zn?j?ích "prvoligových" uskupeních a u? se k tomu nechceme vracet. Na?e srdce je jinde - ale je dosti ?iroké na to, aby pojalo dostatek stylových vliv?.  P?etavujeme je v rockovém kotli na ná? vlastní, osobitý zp?sob vyjád?ení, který n?kte?í kritici nazývají new-metalem, jiní stokhausenovským paradigmatem. My tomu ve srand? ?íkáme "new-age-metal", ale prost? jsme to my.


Kde se album natá?elo. Má va?e studio ve?keré mo?nosti k p?íprav? nebo jste vyu?ili i jiná za?ízení?

V?echno se to?ilo v na?em studiu Steepforest v B?e?anech. V?e pot?ebné k natá?ení máme, p?ivá?eli a zvali jsme si jen muzikanty - ?leny kapely i hosty z klasické hudby. Po dlouholetých zku?enostech z r?zných studií jsme p?i?li na to, ?e d?le?itý je klid a ?as ve studiu, místnosti, které hrají stejn? jako hudební nástroje a hlavn? kvalitní lidé - jejich hlavy, u?i a ruce. P?ístroje jsou také d?le?ité, ale bez lidí nefungují.

Co se vám osobn? na desce líbí, z ?eho máte dobrý pocit?

Milan: Snad se mi poda?ilo vytvo?it programní hudbu. Cht?l jsem, aby se na desce prolínaly nálady a emoce r?zných kultur. Cht?l jsem vytvo?it podprahový vjem p?íb?h? ?ivotních osud?, archetypální sv?t lidských stále se opakujících princip?...Líbí se mi rozmanitost téhle desky.
Pavla: Mám dobrý pocit z toho, ?e jsme ji v?bec vytvo?ili a ?e m??e být první z doufám dlouhé ?ady desek, které je?t? vzniknou v na?em novém studiu. T??í mne, ?e m??e být tímhle zp?sobem natá?ení a vznik nahrávek sou?ástí na?í domácnosti. To je ?ivotní pocit, který jsem dosud neznala. Je to, jako by neustále vznikal hudební dokument o na?ich ?ivotech, kronika. A t??í mne, ?e v ní n?kdo chce listovat.Na desce se podíleli:

Pavla Forest - zp?vy, texty, výtvarná podoba obalu
Milan Steigerwald - hudba, klávesové nástroje, tibetské mísy, produkce
Jakub Homola - kytary, programming, bicí, sound
Richard Scheufler - bassguitar
Roman Lomtadze - bicí, percussions


hosté:

Jaroslav T?ma - organ
Petr Hejný - violoncello
Lib?na Séquardtová - hoboj
Marie Steigerwaldová - d?tský hlas
Libor Miko?ka - mix
Petr Vav?ík - mastering

www.kingsizeband.cz
www.steepforest.cz

[ zpět ]