[ zpět ]

KING SIZE
Petr Korál Rocshock kv?ten 2004

Pane?ku, tak tohle bych ne?ekal! Skupiny King Size a jejích dvou úst?edních postav, klávesáka Milana Steigerwalda a zp?va?ky Pavly Forest (oba jsou zárove? autory repertoáru King Size), jsem si v?dycky vá?il, ale v p?emý?livé muzice tohoto spolku mi p?ece jen n?co chyb?lo. N?co, co jsem ani sám v sob? neum?l p?esn? definovat. Snad více dravosti a energie, jakýsi jednozna?n? rockov?j?í náboj. Tenhle problém je ov?em definitivn? minulostí. Znáte-li star?í tvorbu kapely a pustíte si její eponymní novinku, údivem vám spadne ?elist.
Ne z bravurních instrumentálních výkon?, nebo» ty jsou u King Size samoz?ejmostí. Ani o procít?ném, technicky i výrazov? nemén? náro?ném Pavlin? zp?vu net?eba jakkoliv diskutovat - tam 'to' prost? je a te?ka. ?okující je dne?ní aran?erské, pota?mo zvukové pojetí, s ním? King Size k muzice p?istupují. Více ne? polovinu obsahu alba tvo?í nové verze skladeb, známých u? z jedenáct let starého dlouhohrajícího debutu King Size Happy Sapiens (názvy n?kterých z nich byly lehce upraveny (...) V sou?asnosti jde (...) o mnohem 'civiln?ji' p?sobící a p?edev?ím nesrovnateln? tvrd?í písni?ky. Ani? by se vytratila jejich artistní podstata (co? nemyslím pejorativn? a co? se týká i poetických (...) text?) a ani? by nebezpe?n? sklouzávaly n?kam k tuctovému p?ímo?arému bigbítu, stal se z nich 'fakt hustej ná?ez'! Naprosto moderní, náramn? nadupaný hard & heavy rock tu s a? progresivn? metalovými názvuky, onde (And?lé) pro zm?nu vybavený po kytarové stránce tak?ka rammsteinovskými pasá?emi. T?eba práv? And?lé, ale nejen oni, jsou takový rachot, ?e mi to p?i oto?ení knoflíkem Volume doprava málem vyrvalo repráky z beden...
Co se tý?e novinek, regulérní skladbou je vlastn? jen Los, schneller, ve skute?nosti p?ed?lávka songu Vicious z prvního alba Halfordových Fight War Of Words. ®e se King Size nijak zvlá?» nesna?ili odstranit její ?ádn? metalizovaný nát?r, na to m??ete vzít jed. Ostatní v?ci jsou spí? jen zajímavé 'zvukové propojky' anebo 'drobné písn?' (®alm). Bonusem pak je ?iv?, u? p?ed ?esti lety pro televizní po?ad Na Klobou?ku nato?ená rozsáhlá kompozice 7/8 (v ní? si ?lenové King Size i lehce zaimprovizovali) a p?edev?ím bohatá CD-ROM stopa s videoklipy, fotkami, historií kapely atd. King Size toti? tenhle po?in pojali vskutku d?kladn?, a to po v?ech stránkách - kup?íkladu i mnohastránkový, vskutku um?lecky pojatý booklet nelze ozna?it jinak ne? jako luxusní.

[ zpět ]