[ zpět ]

ZÁPISKY ZE ®IVÉHO DOMU
Ilja Ku?era ml. Rock & pop 2/2004

"Pot?ebovali jsme shrnout a uzav?ít ur?ité období, ur?itou etapu, aby po ní mohly p?ijít etapy dal?í." ?íká klávesista, skladatel a producent Milan Steigerwald, spolu se zpeva?kou a textarkou Pavlou Forest, úst?ední osobnost kapely King Size, na vrub práv? vydaného studiového eponymního alba King Size. Deska priná?í jednak nov? nato?ené p?earan?ované a vycizelované skladby z alb p?edcházejících, jednak n?kolik zbrusu nových titulu. Je ov?em i jakýmsi zápisem o událostech, pro?itcích a skute?nostech, které úst?ední dvojici v posledních letech potkaly. Lze z ní de?ifrovat mnohem víc ne? z pouhého alba napln?ného by» silnými, autorsky i muzikantsky vybrou?enými písni?kami. Je svým zpusobem i sv?dectvím, úvahou a pohledem kup?edu.
Pra?ská kapela King Size se z tuzemské rockové scény vytratila po posledních koncertech na ja?e roku 1999. Osudy, které poté potkaly její úst?ední protagonisty, by bylo sotva mo?né ozna?it za závid?níhodné. Za?aly komplikovanými a dramatickými okam?iky, které provázely po?átek mate?ských povinností Pavly Forest a které na?testí vyústily ?tastným sm?rem - narozením spole?né dcerky Maru?ky. Úleva a radost v dom? nedaleko Prahy ale nem?ly mít dlouhého trvání. V kv?tnu roku 2000 celé stavení vyprojektované netradi?ním artefikálním zp?sobem samotnou Pavlou Forest, lehlo popelem. "Nebyl jsem u po?áru, pracoval jsem zrovna v Praze ve studiu," vzpomíná Milan Steigerwald, "ale vím, ?e za p?tat?icet minut bylo po v?em. Barák z?ejm? n?kdo zapálil, Pavla sta?ila jen vyb?hnout s Maru?kou a kdy? kone?ne p?ijeli hasi?i, zbylo jen obvodové zdivo, které promá?eli ?pínou z fekálního vozu. Nebyli jsme poji?tení a vevnit? zustalo v?echno co jsme m?li, od osobních v?cí a? po nástroje."
Následující t?i léta byla pro Pavlu Forest a Milana Steigerwalda op?t za?átkem od nuly. Zatímco Pavla d?lila ?as mezi dcerku a totální rekonstrukci domu, Milan se v?noval muzikantské práci. "Museli jsme se n??ím ?ivit a tak jsem se vrátil k tomu, co bylo mojí puvodní profesí, k vá?né hudb?. Natá?el jsem, produkoval a vydával desky svých kolegu z tohoto oboru, bylo to zajímavé, proto?e klasiku mám po?ád moc rád, ale dovede? si predstavit, jak tím asi ?lovek zbohatne."
Vedle práce na projektech vá?né hudby, vyprodukoval a spolu s muzikanty kapely King Size nato?il a sám vydal Milan Steigerwald v té dob? také vynikající, ?el tak?ka nepov?imnuté album ukrajinské ?idovské zpeva?ky Kataryny Kolcové - Tlusté. Katku pova?uje za svuj velký producentský objev nejen pro ?eskou scénu. I ostatní hrá?i se v?novali dal?í muzikantské práci. Namátkou t?eba bubeník Roman Lomtadze se objevoval ve skupin? Eleison ?i s Kamilem St?ihavkou, nebo basista Richard Scheufler p?esídlil do Hastingsu, aby zkusil své ?testí na anglické scén?. V pravém slova smyslu z popela, za?ali King Size povstávat v lonském roce, roce 2003. Pavla Forest, svou dal?í profesí architektka, obrodila postupn? d?m do podoby netradi?ního p?íbytku tvur?í fantazie. Místo se ov?em na?lo i na funk?n? zcela exaktní nahrávací studio, v nem? se za?aly rodit první snímky pro zmín?né album King Size. "Poslouchal jsem na?e písnicky a dosp?l k názoru, ?e p?vodní p?edstavy, které jsme o nich meli, zejména po zvukové stránce, se tehdy nepoda?ilo naplnit, ?e nezn?jí tak jak jsme cht?li a jak chceme, aby zn?ly," vysv?tluje Milan, "a tak jsme je za?ali znovu aran?ovat a nahrávat." Z t?inácti titulu desky King Size tak novou podobu získalo ?est staronových písni?ek, druhá polovina je zcela nová. "Výber konkrétních písni?ek je Milanova práce." objas?uje Pavla. "M?l p?edstavu, ?e tahle deska by m?l být ur?itý pr??ez na?im ?ivotem, a tak to skute?ne i je. Je tu zachycen i po?ár na?eho domu,... je to prost? ur?itá nenápadná koncepce, která zachycuje ?ivotní drama, ?ivot, který není jednoduchý, ale ?lovek se s ním musí n?jakým zp?sobem vypo?ádat, aby ho to neslo?ilo. Z té obrody vzniká dal?í, vy??í hodnota. Proto jsou na desce i v?ci, které p?edstavují jakousi katarzi a odpu?tení. T?eba stará ?idovská písnicka "®alm", kterou jsme si vybrala z desky Katky Kolcové a ?esky jí otextovala. Sv?j nezanedbatelný smysl mají na albu i etnické zvukové kolá?e, které nejsou jenom zvukomalebnými prvky a dopl?ky, ale nesou i konkrétní poselství a názor. K jejich de?ifrování mají poslou?it krátké textové reflexe, jakési "návody k pou?ití", které Pavla za?lenila do bookletu mezi texty jednotlivých písní. ®ánrov? je album King Size opravdu velmi ?iroké a otev?ené. Zní tu na jedné stran? t?eba rozsáhlá Brahmsova varhanní kompozice v podání varhaníka sv?tového formátu Jaroslava T?my, na stran? druhé, velmi razantní a tvrdá a? rammsteinovská skladba Los, Schneller s rytmickým n?meckým recitativem. Pavla o ní ?íká: "Je tu jednak inspirace tou nekone?nou ?tyrletou prací na baráku, ale o tom a? tak ta písni?ka není. Je hlavn? o emancipaci, nejenom ?enské, o tom jak se vymknout stroji a hledat si vlastní cestu. Ke stylové a zvukové ?íri sahající od melancholických barev a? k nebývalé tvrdosti Milan poznamenává: "Poslední dobou jsem rád poslouchal kapelu Korn a odjak?iva se mi líbí Peter Gabriel. Zdá se to mo?ná nespojitelné, ale pokusil jsem se práv? tyhle dva p?ístupy spojovat. Vedle ?ady host? a úst?ední dvojice se na nahrávání King Size podílel i nový ?len kapely, tvrdými formacemi prot?elý multiinstrumentalista Jakub Homola a ?lenové p?vodní sestavy kytarista Peter Bo?ka, bubeník Roman Lomtadze a basista Richard Scheufler. Na pódiích, by se King Size m?li objevit od b?ezna leto?ního roku a tak by jejich hudební zápisky z "?ivého domu" nezten?eny zvukov? ani aran?ersky, m?ly získat i svou ?ivou podobu.

Box:

Diskografie King Size:

EP Lovci t?l (1991)
EP Jezebel (1992) - ?eská i angl. verze vydaná v N?mecku

Happy Sapiens (1993)
Sight from the Trance (1996) - ?ivý záznam z holotropního dýchání
Romeo a julie (1997)
King Size (2004)

Milan Steigerwald a Pavla Forest:
Soul of the New Man - Du?e moderního ?lov?ka (1995)

[ zpět ]